Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


Fikir - Put Düellosu
Malik bin NEBİ
Geçen sayfalarda gösterdik ki kişiler dünyası, bir toplumun gelişme safhasından ve o safhadaki psikolojik yaşından bağımsız olarak kültür evreninin içine sokulmuştur.
Genel bir durumdur bu.
Fakat bu, belli bir çağda veya kültürel bir kazanın ardından bir toplumun özel bir durumu haline gelir. Yani toplum kendi düşüncesini hazırlamaya, fikir –kişi ilişkisinin fikrin zararına olarak kişi lehine daha fazla eğildiği kriterlere göre kendi hükümlerini biçimlendirdiği...
Yazının Devamı
 
Tevhid - Ekonomik Düzen İlkesi
Prof. Dr. İsmâil Râcî el-FÂRÛKÎ

Pakistan'ın manevi kurucusu Muhammed İkbal, modern çağlarda İslam adına "Siyasal hareket, İslam maneviyatının ifadesidir" yaklaşımını savunan ilk düşünür olma şerefine ulaşmıştır. Dünya Müslümanları o zamandan beri bu sözün doğruluğuna inanmışlar ve her zaman gururla tekrar edegelmişlerdir.Yazının Devamı
 
Kur'an Nasıl Bir "Kitap"tır?
 


 

"Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kitap Allah'a karşı sorumluklarının bilincinde olanlara bir rehber olarak indirilmiştir."

2/ Bakara,  2


Yazının Devamı
 
Kur'an'da Anlatım Sanatı
Muhammed Ahmed
HALEFULLAH


"Kur'an'da (Kıssa) Anlatım Sanatı" ( el-Fennu 'l- Kasasî fi'l-Kur'âni'l-Kerim) konulu bu doktora tezi okuyucuyu iki temel hedefe ulaştırmayı amaçlamaktadır.
1-Kur'ân kıssalarındaki anlatım tarzının, edebî veya sanatsal açıdan araştırılması.Bu tür bir araştırma; Kur'ân'ın icazının bazı inceliklerini ortaya çıkarıcı özellik taşımaktadır. Çünkü bu araştırma; Kur'an'ın, kıssayı bina ederken izlediği yolu, bilginlerin kıssa türlerini nasıl anlayıp yorumladıklarını ve onların bu anlayış ve yorumlamalarının ...
Yazının Devamı
 
Sokrat'ın Savunması
FLÂTUN

Belki şöyle diyecek biri bana: “Peki Sokrat, seni böyle ölüme sürükleyecek bir yaşam sürmekten utanç duymuyor musun?” Bu adama şu doğru yanıtla karşılık verebilirim: “Yanılıyorsun gönüldeşim. Bir adamın değeri ne denli az olursa olsun, ölür müyüm, kalır mıyım diye düşünmemelidir o adam. Bir iş görürken doğru mu eğri mi davrandığını, yiğit bir adam gibi mi, yoksa ödlek bir adam gibi mi davrandığını düşünmelidir yalnız. Sana kalırsa, Troia’da ölen yarı-tanrıların hepsini...
Yazının Devamı
 
Bir Filozofun Bir Krala Söylevi
Denis DİDEROT

Efendim, eğer rahipleri istiyorsanız filozoflara ihtiyacınız yok demektir ve eğer filozofları istiyorsanız rahiplere ihtiyacınız yoktur; çünkü biri aklın dostu ve bilimin geliştiricisi olarak anılırken, diğeri aklın düşmanı ve cehaletin savunucusu olarak tanınır; ilki iyi, ikincisi kötüdür.
Sizin hem rahipleriniz hem de filozoflarınız var, filozoflar fakirdir ve pek ürkütücü değildir,

Yazının Devamı
 
Müslümanların Peygamber Tasavvuru
Prof.Dr. H. Musa BAĞCI

 Tarihin en ciddi krizlerinden birini yaşamakta olan İslâm Dünyası, köklü bir zihniyet değişikliği geçirmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet her geçen gün kendisini giderek daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Köklü zihniyet değişikliği İslâm düşüncesinin her alanında gerçekleştirmek gerekli ise de, İslam geleneğindeki Müslümanların peygamber tasavvurları alanının öncelikli...
Yazının Devamı
 
İktisat İtikattır

Prof.Dr. İlhami GÜLER

İktisat, Arapça'da ‘kasd’ mastarından türetilmiştir. Anlamı ölçülü ve orta olan demektir. Adil bölüştürme anlamına gelen ‘kıst’ ile yakın anlama sahiptir. Mizan ve ölçü anlamına gelen kıstas ve taksit kavramları da bu kökten türemiştir. Kur'an'da bu fiil değişik kullanımlarıyla yirmi beş kez geçer. Genel mana, adil olma ve adaleti ayakta tutmadır. İktisadın ekonomik faaliyetlere genel isim olmasının anlamı, insanların veya devletin üretim dağıtım ve tüketim süreçlerinde metafizik ve ahlakî anlamda ‘ölçülü’ olma gereğidir.

Yazının Devamı
 
İslam ve Müslümanların Siyasal Yaşamları

John L. ESPOSİTO

 

İslam dünyası Kuzey Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya uzanır. Çoğunluğu Müslüman kırk üç ülkeye ek olarak, Müslümanlar bir diğer yirmi ülkede de önemli bir azınlık oluştururlar. 800 milyondan fazla Müslüman, dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri demektir. Bugün, Müslüman dünyanın boyutları, coğrafi yayılımı ve siyasal dengesinin –Batı dünyası için gittikçe artan önemiyle bir dünya ekonomik gücü olarak çıkışı...

Yazının Devamı
 
Ebu Hanife'nin Siyasi Duruşu
Prof. Dr. Mevlüt UYANIK
 
 “İslam’ın teşekkül devrinin büyük mütefekkirlerinden” birisi olan Ebu Hanife Numan b. Sabit b. Zuta b. Mah (ö.150/767).yani günlük hayatımızı önemli ölçüde fikirlerine dikkat ederek yaşamaya çalıştığımız fıkıh imamımızın siyasi duruşuna dair çok fazla çalışma olmaması tuhaf değil mi? Nitekim son günlerde bu boşluğu gideren kitaplar ve müzakereler yoğunlaşmaya başlamıştır. Biz de bu çerçevede, Ebu Hanife’nin siyasi tutumunu siyaset felsefesi açısından...
Yazının Devamı
 
İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen Batınilik
Zübeyir YETİK
“İman ediş” ler açılımında “insan”ı, insanları ve bunların inançlarını iki büyük küme içinde toplayabiliriz. Her iki kümedekilerin inançlarında da birer “kutsal varlık” vardır. Her ikisinin de “inanç önderleri” vardır. Her ikisi de birer ya da birden daha çok, belki temelde birer ve uzantısında bu temel kitabın açıklamaları bağlamında birden daha çok “kitap” a sahiptir. Her ikisine göre de “kutsal varlık “ ile “insan  “ arasında ilişki ve bağlantı söz konusudur. 
Yazının Devamı
 
Günümüzde Bir "Direniş Teolojisi"ne Duyulan İhtiyaç
Prof.Dr. İlhami GÜLER

İnsanlığın siyasal örgütlenmesi, erken dönemlerde kabileler halinde, daha sonraları da Şehir devletleri, Derebeylikler, İmparatorluklar ve son olarak da Ulus devletler şeklinde olmuştur. Siyaseti belirleyen ana unsur ise; ırk, dil, din, kültür, coğrafya ve çıkar birlikteliğine dayanan toplulukların yaptığı dost-düşman ayrımıdır. İbrahimi Monoteist dinin son halkası olan İslam’da (Kur’an’da) siyasetin temel belirleyeni olan dost-düşman ayrımı ahlak (adalet- zulüm) ...
Yazının Devamı
 
Hz Muhammed; Sevgi Peygamberi mi, Adalet Peygamberi mi?
 Prof. Dr. İlhami GÜLER

 11 Eylül’den sonra Batıda İslâm’ın kasıtlı olarak “terör”le özdeşleştirilmesine tepki olarak  Türkiye’de  kutlanan “Kutlu Doğum” etkinlikleri giderek “gül” motifiyle  Hz. Muhammed’i  bir  “sevgi peygamberi” olarak lanse etmeye başladı.  Bu meyanda birçok kitap çıktı ve sempozyum düzenlendi...  

 

Yazının Devamı
 
Kur'an'da Hidayet ve Dalâlet Kavramları
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
kuranda_hidayet.jpg
Hidayet; rehberlik, yol gösterme ve irşat etmek gibi amacında hayır, güzellik ve iyilik bulunan, yapılışında yumuşaklık ve incelik mevcut olan bir rehberliktir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın hidayete erdirmesinin, peygamberlerin hidayete erdirmesinin, insanların hidayete ulaştırmasının kitapların doğru yolu göstermesinin ve beyan etmesinin ve insanın doğru yola ulaşmasının, kendi hür iradesinin elinde olduğunu[6] gösteren ayetler vardır. “Sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediği kimseleri hidayete erdirir.”
Yazının Devamı
 
Fazlur Rahman Örnekliğinde İslam Modernizmi
Ayşe YÜKSEL
modernizm.jpeg 
Fazlur Rahman örnekliğinde İslam modernizmini anlatabilmek için öncelikle modernizm ve daha sonra din (İslam) ve modernizm hakkında bir şeyler dile getirmek gerekmektedir. Bu bağlamda yazıya modernizm hakkında, en azından yazıda kavram karmaşası yaşanmaması adına, kısa bir bilgi verilerek başlanacaktır.
Nihayet Fazlur Rahman ve İslam modernizmi başlığında Fazlur Rahman’ın modernizm açısından İslam’a bakışı, fikri bir geleneğin değişimini ele alışı üzerinde durulacaktır.
Yazının Devamı
 
Kur'an'da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar


Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, Çev.: Selahattin Ayaz, Pınar Yayınları, İstanbul 2003.

Izutsu'nun bu çalışması, semantik tahlilin metodolojik ilkelerinin gösterilmesi; İslam öncesi kavimsel ahlaki gelenek ile İslamî/Kur'anî ahlak prensipleri arasındaki olumlu ya da olumsuz ilgi ve nihayet, birinci bölümde açıklanan metodolojik kuralların tutarlı bir tatbikatı ile Kur'an'daki belli başlı dînî-ahlakî kavramların bir tahlilinden oluşmaktadır.
 
Ana Konularıyla Kur'an


Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kuran,Çev.:Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2007.

Müslümanlar ve müslüman olmayanlar, Kur'an hakkında birçok eser yazmışlardır. Müslümanlar tarafından yazılan sayısız tefsir, genellikle Kur'an-ı ayet ayet ele alıp açıklamıştır. Bu çalışmaların çoğunun maksatlı görüşleri yansıttığı bir yana, kullandıkları usül gereği evren ve hayat hakkında yeterince tutarlı fikirler verememişlerdir.
 
Kur'an
W.Montgomery WATT


Kur’an
kelimesi metin içinde sık sık geçer ve birkaç farklı anlama sahiptir. Kelime karae fiilinin ismi olabilir ve okuma eylemini, muhtemelen de 17/78; 75/17 vd. olduğu gibi ezberden okumayı ifade etmektedir. Sözlüklerde verilen ‘okuma’ anlamı, Hz. Muhammed’in dönemindeki Mekke şartlarına uygun değildir.
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler