Anasayfa  |   Forum  |   Videolar  |   Dinleti  |   Kitaplık  |   Sanattan Yaşama  |   İletişim  
Anasayfa
Kuran Mektebi
Felsefi Bakış
Makaleler
Göller Ülkesinde Bir Ada
Kitap Tahlilleri
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Basından
Söyleşiler
Kültür Sanat
Tozlu Sayfalar
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Çocuk ve Genç Mektebi
Düşünce-Analiz
İletişim

Site İçi Arama


Kur'an'da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar


Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, Çev.: Selahattin Ayaz, Pınar Yayınları, İstanbul 2003.

Izutsu'nun bu çalışması, semantik tahlilin metodolojik ilkelerinin gösterilmesi; İslam öncesi kavimsel ahlaki gelenek ile İslamî/Kur'anî ahlak prensipleri arasındaki olumlu ya da olumsuz ilgi ve nihayet, birinci bölümde açıklanan metodolojik kuralların tutarlı bir tatbikatı ile Kur'an'daki belli başlı dînî-ahlakî kavramların bir tahlilinden oluşmaktadır.
 
Ana Konularıyla Kur'an


Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kuran,Çev.:Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2007.

Müslümanlar ve müslüman olmayanlar, Kur'an hakkında birçok eser yazmışlardır. Müslümanlar tarafından yazılan sayısız tefsir, genellikle Kur'an-ı ayet ayet ele alıp açıklamıştır. Bu çalışmaların çoğunun maksatlı görüşleri yansıttığı bir yana, kullandıkları usül gereği evren ve hayat hakkında yeterince tutarlı fikirler verememişlerdir.
 
Kur'an
W.Montgomery WATT


Kur’an
kelimesi metin içinde sık sık geçer ve birkaç farklı anlama sahiptir. Kelime karae fiilinin ismi olabilir ve okuma eylemini, muhtemelen de 17/78; 75/17 vd. olduğu gibi ezberden okumayı ifade etmektedir. Sözlüklerde verilen ‘okuma’ anlamı, Hz. Muhammed’in dönemindeki Mekke şartlarına uygun değildir.
 
Kur'an'da Adalet Kavramı
Nasr Hâmid Ebû ZEYD

Kuranda_Adalet_Kavrami

Adalet genellikle yasalar karşısında eşit olmayla alakalı bir kavramdır. Bu, yasaların; sosyal, siyasal ve ekonomik konumları ne olursa olsun kurallara ve örneklere bağlı kalan insanlara eşit bir şekilde muamele etmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu da, adalet kavramının hukuki çağrışımıdır. Bununla beraber kavram, ayrıca, adaletin onun hukuki çağrışımıyla sınırlı olmayan (ya da olmaması gereken) daha kapsamlı insan eşitliğini gerekli kılmaktadır.
 
Kur'an ve Hz. Muhammed
W. M. Nor Wan DAUD

Müslümanlar Kur'ân'ı ve Muhammed'in (s.a) Sünnetini kendileri için bilgi ve hidayetin temel kaynağı kabul ederler. Bu kitap, İslâm'da bilgi anlayışını ve onun müslüman eğitim sistemi için içerimlerini araştırdığından, bu iki kaynağın hermenötik (yorum bilim) bir metodolojisinin izahını yapmak gerekmektedir. Bu yorum....

 

 
Kur'an Nasıl Bir "Kitap"tır?
 


 

"Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kitap Allah'a karşı sorumluklarının bilincinde olanlara bir rehber olarak indirilmiştir."

2/ Bakara,  2


 
Kur'an ve Anlama Sorununun Mahiyetine Dair*
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK 


Ehlince bilindiği üzere, günümüz Türkiye’sinde özellikle son birkaç yıldan bu yana İlâhiyât ve İslâmiyât araştırmalarını determine eden meselelerin başında Kur’an ve Kur’an’ı anlamanın mahiyetiyle ilgili tartışmalar gelmektedir. Bu tartışmaların muhtevası ise büyük ölçüde, Kur’an ne tür bir hitaptır? Tarihsel midir, tarih üstü müdür? Kur’an hitabını anlamanın anlamı nedir? Kur’an’ı anlamak bir sorun mudur? Şayet sorunsa, ne tür bir sorundur? vb. sorular muvacehesinde dile getirilen çeşitli görüş ve kanaatlerden oluşmaktadır.
 
Kur'an'da Değerler Sistemi
Süleyman  TUĞRALBu çalışmada tesbit edilen görüşün, girişte verilen "İslâm  beş şey üzerine bina edilmiştir" hadisinden hareketle  imanı ve ritüel ibadetleri en önemli değerler kabul eden görüşten farklı olduğu ortaya çıktı.
Kur’an’ın değerler sisteminin zeminini teşkil eden temel değerlerin  Allah kavramı, Allah’ın insandan isteklerde bulunması,onu sorumlu tutması, ahiret ve insan hayatı olduğu tesbit edildi.
Bir temel değer olarak Allah kavramı  yaşayan ontolojik gerçeklikten neş’et eder...
 
Kur'an'da Allah, Evren ve İnsan
Prof. Dr. FAZLUR RAHMAN
I.Allah

Kur’an’ın öğretisi bütünüyle uygulamaya yöneliktir; insana davranışlarında yol gösterir. Bundan dolayı Kur’an’ın saf nazari teolojiye ilgisi olumsuzdur. Elbette o, biraz teoloji, bir ölçüde kozmoloji ve psikoloji vs. içerir; ama bütün bunlar hareket yönelimli olup insan davranışlarını doğru çizgilerde tutmaya, hakiki bir ahlaklılık derecesine yükseltmeye ve belli bir hedefe götürmeye yöneliktir
 
Kur'an'da Anlatım Sanatı
Muhammed Ahmed HALEFULLAH

"Kur'an'da (Kıssa) Anlatım Sanatı" ( el-Fennu 'l- Kasasî fi'l-Kur'âni'l-Kerim) konulu bu doktora tezi okuyucuyu iki temel hedefe ulaştırmayı amaçlamaktadır.
1-Kur'ân kıssalarındaki anlatım tarzının, edebî veya sanatsal açıdan araştırılması.Bu tür bir araştırma; Kur'ân'ın icazının bazı inceliklerini ortaya çıkarıcı özellik taşımaktadır. Çünkü bu araştırma; Kur'an'ın, kıssayı bina ederken izlediği yolu, bilginlerin kıssa türlerini nasıl anlayıp yorumladıklarını ve onların bu anlayış ve yorumlamalarının ...
 
Kur'an-ı Kerim Açısından İman - Amel İlişkisi
Doç.Dr. Murat SÜLÜN

İman-amel ilişkisi sorunu siyasal ve ideolojik bir problem olarak ortaya atılıp Müslümanlar üzerinde kelimenin tam anlamıyla bir terör estirilmezden evvel, hem iman ile amel birbirlerine son derece bağlı iki kavram olarak kabul edilmekte hem de büyük günah işleyenlerin imandan çıktığını hiç kimse iddia etmemekte idi.
 
Kur'an'da Hidayet ve Dalâlet Kavramları
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
kuranda_hidayet.jpg
Hidayet; rehberlik, yol gösterme ve irşat etmek gibi amacında hayır, güzellik ve iyilik bulunan, yapılışında yumuşaklık ve incelik mevcut olan bir rehberliktir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın hidayete erdirmesinin, peygamberlerin hidayete erdirmesinin, insanların hidayete ulaştırmasının kitapların doğru yolu göstermesinin ve beyan etmesinin ve insanın doğru yola ulaşmasının, kendi hür iradesinin elinde olduğunu[6] gösteren ayetler vardır. “Sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediği kimseleri hidayete erdirir.”
 
İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen Batınilik
Zübeyir YETİK
“İman ediş” ler açılımında “insan”ı, insanları ve bunların inançlarını iki büyük küme içinde toplayabiliriz. Her iki kümedekilerin inançlarında da birer “kutsal varlık” vardır. Her ikisinin de “inanç önderleri” vardır. Her ikisi de birer ya da birden daha çok, belki temelde birer ve uzantısında bu temel kitabın açıklamaları bağlamında birden daha çok “kitap” a sahiptir. Her ikisine göre de “kutsal varlık “ ile “insan  “ arasında ilişki ve bağlantı söz konusudur. 
 
Din ve Bilim
Mustafa SEKİLİ

Allah; insanı, yeryüzünde halife olarak, en güzel bir şekilde yarattı. Bilgiyle donatarak ona “emaneti” yükledi. Akıl sahibi bir varlık olarak onun, yeryüzünü imar etmesi, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyordu. Zaten hayat ve ölümün olması, imtihan için, kimin daha iyi iş yaptığını belirlemek içindir. 
 
Havva Olmasaydı Kadınların Kocalarına İhanet Etmeyeceğine Dair Rivayetlerin Tetkiki

Hava ÖZER


Cahiliye döneminde kadın toplumsal hayatta sürekli ikinci plana atılmış ve babasının ya da kocasının bir mülkü sayılmıştır. Bu sebeple öldürülmüş, yakılmış, diri diri toprağa gömülmüş ya da köle gibi kullanılmıştır. Bu anlayışların olduğu ortamda İslam dini gelmiş ve kadına elinden alınmış hakları geri vermiştir. Artık kız çocukları diri diri toprağa gömülmeyecek, köle gibi kullanılmayacaktır.

 

 

 
Orta Doğu'da Modernleşme ve İslâmî Hareketler
Alev ERKİLET


Bu çalışmada, Türkiye, Mısır ve İran'ın modernleşme süreçlerinin ve bu süreçte ortaya çıkan İslâmî hareketlerin yapısal ve düşünsel bir karşılaştırması yapılarak, İslâm devriminin sadece İran'da ortaya çıkmasının nedenleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çözümleme, beş temel hipotez çerçevesinde yapılmıştır. Elde edilen bulguların önce ülkeler bazında ayrı ayrı belirtilmesi, sonra da genel sonuçlar üzerinde durulması yararlı olacaktır. Çünkü bu çalışmada ülkelerin irdelendiği bölümler kendi içinde ayrı bir bütünlük oluşturmaktadır.

 
Medeniyeti Sivil Toplum Kurar
Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Tarihi medeni milletler değiştirir, ileri götürür. Medeniyetin temel dinamik rampası ise DİN'dir. Kur’an’ın anlattığı din insan içindir, insanın hizmetindedir. İnsan din için değildir.

Türkiye Cumhuriyetinin manevi mimarları, özel, sivil toplumlara ve fiziki yapımcıları durumunda olan resmi kurumlara hitap etmek

 
Bilincin Çöküşü
Atasoy MÜFTÜOĞLU

Batı dünyasının kendisini İslam'a ve Müslümanlara karşı konumlandırması, yüzyıllardır süren bir ırkçılık sorunudur. Avrupa kendi kültürel kimliğini inşa ederken, kendi iç bütünlüğünü sağlamaya çalışırken, her durumda İslam'ı ve Müslümanları tehdit ve düşman olarak tanımlamayı tarihsel bir gelenek haline getirmiştir. "Uygar" kavramı Hıristiyan Batı’ya özgü etnosantrik bir kavram olarak kurgulanmıştır.
 
 

Kur'an Mektebi

Felsefi Bakış / Kavramlar


Duyuru

Göller Ülkesinde Bir Ada

Aliya İzzetbegoviç Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Malcolm X

Göller Ülkesinde Bir Ada - Fazlur Rahman

 Roger GARAUDY Belgeseli

Göller Ülkesinde Bir Ada - Ali ŞERİATİ


Seçkiler

Şok Doktrini - Naomi KLEIN

Kaza ve Kader - Öteki Gündem
Kıyamet Alametleri Furyası İle İlgili Herşey, Tıklayınız.
Cevdet Said Suriye Konuşmaları, Tıklayınız.
Mustafa SEKİLİ
Prof. Dr. Fuat SEZGİN ile Söyleşi [Görüntülü]
Söyleşiler
Mustafa SEKİLİ
Âsaf HÜSEYİN ile Söyleşi
Söyleşiler
Mehmed ÂKİF
Sabır
Sebilürreşad ve Sıratı Müstakimden
Prof. Dr. Fuat SEZGİN
İslam Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri
Makaleler
Atasoy MÜFTÜOĞLU
Yıkıcı Bağnazlıklar, Fanatizmler
Düşünce-Analiz
Yasin YARAR
İçimizde Duran Hakikatin Hayat Üreten Yüzünü Perdeleyen Korku
Güne Gecikmiş Fotoğraflar
Mustafa SEKİLİ
Cemalettin LATİÇ ile Söyleşi
Söyleşiler
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU
İlmihâl Dindarlığının İmkânı Üzerine
Düşünce-Analiz
Jostein GAARDER
Felsefe Nedir?
Düşünceler
Malik bin NEBİ
Fikir - Put Düellosu
Makaleler